Договір оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

             Цей документ відповідно до ст.ст. 633, 641 та глави 68 Цивільного кодексу України є публічним договором – офертою (пропозицією) Фізичної особи-підприємця Попченка Сергія Миколайовича,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 2646716831 (далі за текстом - «Повірений»), виконати за дорученням будь-якою фізичної особи (далі за текстом - «Довіритель») певні юридичні дії направлені на укладення одного або декілька правочинів, суттєві умови яких визначені нижче

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В порядку та на умовах, визначених цим Договором доручення (далі – «Договір»), Повірений зобов'язується від імені та за рахунок Довірителя, закупати та передавати Отримувачу Товари, які замовлені за допомогою  Інтернет-сайтуі/або оформлений Довірителем за  телефоном,розміщенним на сторінціWEB-Сайту.

1.2.Датою укладення цього Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Довірителем умов цього Договору вважається факт належного оформлення Довірителем замовлення та оплати такого замовлення в порядку та на умовах визначених цим Договором.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

2.1. Довіритель самостійно оформлює замовлення одним з наступних способів:

2.1.1. через Інтернет - Замовлення;

2.1.2. за номером телефону Повіреного, вказаному на WEB - Cайті.

2.2. Оформлення замовлення здійснюється шляхом обрання Довірителем одного чи декількох позицій , що розміщені в Інтернет – прайсі, із зазначенням адреси та особових даних Отримувача Замовлення.

2.3. В разі, якщо замовлення відправлено в порядку, передбаченого пп.2.1.2. та пп.2.1.3 цього Договору, у вихідний або святковий день, строк для підтвердження замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Повірений зобов'язаний:

 • виконати дане йому доручення особисто, або із залученням інших осіб, залишаючись повністю відповідальним перед Довірителем за належне виконання останніми доручення;
 • виконати доручення на свій власний розсуд за відсутністю відповідних усних або письмових вказівок Довірителя;
 • на запит Довірителя повідомляти останнього про хід виконання доручення;
 • в узгоджений строк передати Довірителю все одержане у зв'язку з виконанням доручення;

3.2. Повірений має право:

 • виконувати доручення на всій території України;
 • якщо цього вимагають інтереси Довірителя відступити від змісту доручення без попереднього запиту про це;
 • на отримання від Довірителя засобів, необхідних для виконання доручення;
 • на плату (отримання винагороди) за виконання доручення, що включає в себе також відшкодування витрат, пов'язаних із його виконанням.

3.3. Довіритель зобов'язаний:

 • забезпечити Повіреного інформацією, необхідною для належного виконання Повіреним доручення Довірителя;
 • забезпечити Повіреного засобами (грошовими коштами), необхідними для виконання доручення;
 • сплатити Повіреному в строк та у порядку визначеному цим Договором належну йому за виконання доручення плату (винагороду), що включає в себе також відшкодування витрат, пов'язаних із його виконанням.

3.4. Довіритель має право:

 • вимагати належного виконання прийнятого Повіреним доручення відповідно до узгодженого замовлення;
 • на отримання від Повіреного інформації про хід виконання доручення.

4. ВИНАГОРОДА ПОВІРЕНОГО

4.1. Винагорода за виконання доручення повіреним складає 20% і входить в загальну вартість Замовлення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. За невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту акцептування оферти Довірителем згідно п.1.2. цього Договору

7.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами. Зобовязання вважаються виконаними після підписання відповідного документу Отримувачем при одержанні Товару згідно Замовлення.

7.3. Цей Договір підлягає припиненню на підставах, встановлених чинним законодавством України.

7.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.5. Власним акцептування оферти згідно п.1.7. цього Договору Довіритель, відповідно до норм Закону України від 01.06.2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних» (далі – Закон), дає свою згоду на обробку своїх персональних даних, що стали відомі Повіреному під час укладення та виконання даного Договору, та підтверджує, що письмово повідомлений про свої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону, та про включення своїх персональних даних до бази персональних даних Повіреного з метою виконання умов цього Договору та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до діючого законодавства.

7.6. Повірений є платником єдиного податку ( 3 група, ставка єдиного податку 5%).

7.7. Укладаючи цей договір Довіритель підтверджує наявність у нього повної цивільної право- та дієздатності.